سرمایه‌گذاری و مشارکت

سرمایه‌گذاری و مشارکت یکی دیگر از خدمات صندوق می‌باشد که در قالب مشارکت مدنی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر(مشارکت حقوقی) و کارگزاری مالی انجام می‌شود.

مشارکت مدنی

مشاركت مدني عبارت است از در آميختن سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به صورت مشاع و به قصد انتفاع طبق قرارداد. موضوع مشاركت مدني بايد در قراردادهاي منعقده كاملاً مشخص شود و صندوق قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد، عمليات موضوع مشاركت مدني را بررسي می نماید.

ارائه خدمات سرمایه گذاری به صورت مشارکت مدنی، منوط به مذاکره صندوق با متقاضی و دریافت مدارک لازم و تحلیل آن ها خواهد بود.

سرمایه گذاری خطرپذیر (مشارکت حقوقی)

صندوق پژوهش و فناوری استان در راستای مأموریت خود اقدام به سرمایه گذاری خطرپذیر می نماید. منظور از سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین سرمایه لازم برای شروع یا توسعه یک محصول یا کسب و کار فناورانه و نوآورانه است. هدف سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین سرمایه لازم برای استارتاپ ها و کسب و کارهایی است که امکان رشد و توسعه بالقوه بالایی دارند، اما به دلیل کمبود منابع مالی و مدیریتی لازم این فرآیند انجام نشده است.

صندوق پژوهش و فناوری تمایل دارد با صاحبان استارتاپ ها و مالکان کسب وکارها تعامل داشته باشد و بهترین مدل تأمین مالی را به آن ها ارائه نماید و با توان و ابزارهای خود نیز بیشترین تأثیر را در بهینه سازی توان کسب و کار صرف نماید. بدیهی است مدل ورود صندوق در این کسب وکارها به صورت دائمی نخواهد بود و صندوق بر اساس راهبرد خروج خود، سعی در فروش سهم خود پس از ارتقای کسب و کار می نماید. ارائه خدمات سرمایه گذاری خطرپذیر منوط به مذاکره صندوق با متقاضی و دریافت مدارک لازم و تحلیل آن ها خواهد بود.

کارگزاری مالی

این صندوق بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، می تواند در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری های مورد نظر دستگاه های اجرایی، در کلیه حمایت های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بازوی مالی آن مجموعه عمل نماید.

برخی از خدمات قابل ارائه:

مشارکت در مدیریت «وجوه اداره شده / کمک های فنی و اعتباری» دستگاه‌ها (ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه).
انجام پرداخت‌های مالی به نمایندگی از سازمان/دستگاه.
عاملیت «اعطای تسهیلات سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی» به اشخاص حقوقی و حقیقی.
سرمایه گذاری در طرح ها به نمایندگی از صاحب منابع.
ارزیابی و ارزش گذاری طرح‌های معرفی شده بر اساس روش‌های علمی و معیارهای مشخص شده توسط دستگاه‌های اجرایی.
نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحت حمایت دستگاه‌ها.
پذیرش ریسک پرداخت تسهیلات توسط صندوق پس از ارزیابی طرح‌ها.

مزایای خدمات عاملیت مالی توسط صندوق:

تسریع در اجرای برنامه ها و کاهش بروکراسی.
ارائه خدمات تخصصی با کیفیت بالاتر.
فراهم شدن امکان پیاده سازی مدل های متنوع حمایتی برای دستگاه های اجرایی.