ﻣﺎده ۱۰۰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر:

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻦ آوري، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ از ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر:

ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر:

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻮآوري و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ: ﻣﺎده ۴۴- ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻧﻮآوري ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب ۱۳۸۹/۸/۵ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱۰۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۹/۱/۱۷ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه اداره ﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر و وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ۴۴:

۱- اساسنامه نمونه مصوب هیئت وزیران

۲- قانون شرکت های دانش بنیان

۳- آیین نامه (مصوبه هیئت وزیران) وجوه اداره شده سازمان های دولتی دستگاه های دولتی توسط صندوق های پژوهش و فناوری

■با استناد به این آیین نامه، صندوق های پژوهش و فناوری (مانند بانک های عامل) مجازند وجوه اداره شده دستگاه های دولتی را مدیریت نمایند .

۴- آیین نامه تضمین معاملات دولتی

■براساس این آیین نامه دستگاه های اجرایی موظف به پذیرش ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش فناوری می باشند .

۵- دستور العمل صدور ضمانت نامه توسط صندوق های پژوهش فناوری (در شرف ابلاغ)

■در این دستورالعمل که به تایید بانک مرکزي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري رسیده است نحوه و شرایط صدور ضمانت نامه تبیین گردیده است.

۶- مجوز عاملیت صندوق نوآوري و شکوفایی در قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنیان

■حداقل ۵٪ از سرمایه صندوق نوآوري و شکوفایی جهت اعطاي تسهیلات به صندوق هاي پژوهش و فناوري اختصاص می یابد. لازم به ذکر است سرمایه اولیه این صندوق سی هزار میلیارد ریال می‌باشد.

۷- دستور العمل اجرایی بند “خ” ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی

■به کلیه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان ها و سایر نهادهای مربوطه ابلاغ گردید، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق توسعه فناوری های نوین مورد پذیرش کلیه کارفرمایان می باشد .

۸- آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده ( ۲۸ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۹- جهش تولید مصوب نهایی کمیسیون