صدور ضمانت‌نامه

یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و فناور به علت نوپا بودن عدم اعتبار کافی این شرکت‌ها نزد بانک ها وعدم آشنایی بانک‌ها با ادبیات فناوری می باشد.و این موجب شده است که شرکت‌های دانش بنیان و فناور در دریافت انواع ضمانت نامه مورد نیاز خودشان ازاین نهاد های مالی بزرگ با مشکل مواجه شوند این صندوق برابر اختیارات قانونی (اساسنامه مصوب هیئت وزیران ) و مجوز هایی که از سایر نهادهای مرتبط بااین موضوع دارد. ضمانت نامه‌‌های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و فناور را پس از ارزیابی متقاضیان و قبول ریسک با شرایط تسهیل شده ارائه می نماید.

صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل ضمانت نامه‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان و فناوران را با شرایط تسهیل شده و با تخفیف ۵۰ درصد ودیعه نقدی ضمانت نامه‌های شرکت‌های دانش بنیان و ۳۰ درصد ضمانت نامه‌های شرکت‌های فناور و خلاق و تا حد اعتبار متقاضیان از طریق چک و با تضمین مدیران این شرکت‌ها صادر می‌نماید.

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق

صدور ضمانت نامه در حداقل زمان ممکن

دریافت حداقل مبلغ سپرده و کارمزد متقاضی (ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت سپرده معاف می باشند )

در نظر گرفتن دانش فنی متقاضی به عنوان بخش قابل توجهی از اعتبار متقاضی (جهت تعیین حد اعتباری )

دریافت حداقل وثایق و تضامین از متقاضیان (فقط چک شرکت و مدیران تا حد اعتباری متقاضی)